Clustervergadering

Clustervergadering

Dinsdagavond 29 november is de beleidsnotitie Volkstuinen behandeld door de Cluster Ruimte IJsselstein.

De aanleiding van dit onderwerp bleek vanuit een vraag van het CDA 3 jaar geleden gekomen te zijn.

De Contactgroep was uitgenodigd om iets over de achtergrond van volkstuinen, aanloop naar huidige situatie te vertellen en vragen te beantwoorden.

Er is verteld over de tornado van vandalisme enkele jaren geleden, over het wegvallen van zowel beheerder door pensionering en gehandicapten dagbesteding van Reinaerde. Dat hiermee zowel het dagelijks aanspreekpunt, tussenpersoon naar Gemeente, handhaving bij achterstallige tuinen en het dagelijks groenonderhoud zoals grasmaaien, parkeerplaats schoonvegen, snoeiwerkzaamheden  zijn weggevallen.

Dit is de aanleiding geweest om een contactgroep op te richten, zodat er communicatiekanalen werden gecreëerd voor tuinders onderling, richting Gemeente en richting politie.

Vanuit Gemeente is de beweging gekomen om huidig beleid en prijs opnieuw te bepalen.
Na 3 bijeenkomsten en overleg met beleidsmedewerker en wethouder is er een beleidsnotitie uit voort gekomen die dinsdagavond door de cluster behandeld werd.

Er werden vragen gesteld door meerdere partijen;

GroenLinks vroeg of deze beleidsnotitie voor de tuinders naar wens is en werkbaar is.
LDIJ vroeg naar de onkosten voor de Gemeente voor het afbreken van materialen.
Andere partijen vroegen waarom er geen vereniging opgezet is aangezien dit voor de Gemeente kostentechnisch het gunstigste zou zijn.

De Contactgroep heeft aangegeven dat de beleidsnotitie qua nieuwe reglement naar wens is. Het voordeel van het nieuwe reglement met ruimere regels is dat kweekkassen, en zowel één, twee als meerjarige gewassen als fruitboompjes nu officieel toegestaan zijn.
Als het huidige reglement was behouden en gehandhaafd hadden de meeste kassen weg gemoeten, en verder ook alle fruitbomen en -struiken, meerjarige gewassen en kruiden.
De Contactgroep heeft verder aangegeven dat financieel het nieuwe beleid de prijsverhoging een hele grote stap blijft en dit niet geheel naar wens is, dat tuinders in de wandelgangen laten weten dat ze moeite hebben dat de prijsverhoging in eerste instantie €0,75  voor 2017 en €1,00 voor 2018 zou worden, en dat dat nu ook verhoogd is van €0,90 voor 2017 naar €1,11 voor 2018.

Er is uitgelegd dat het afgelopen jaar er nog geen draagvlak gevonden is voor het oprichten voor een vereniging, dat hiervoor geen bestuur is opgestaan. Dat er ook onderzocht is naar een tussenvorm, waarbij administratie en groenonderhoud zelf opgelost werd vanuit een stichting en dit tot een behoorlijke kostenbesparing zou leiden.
Dit is destijds met de Gemeente juridisch onderzocht en dit werd juridisch onzeker gevonden waardoor deze tussenvorm niet verder is doorgezet.
Een grote reden waarom er op dit moment nog geen draagvlak is voor een vereniging is de grote achterstalligheid in alle vlakken, zowel in groenonderhoud als handhaving is er jarenlange achterstand. Destijds is met wethouder Vincent van den Berg overlegd om deze periode van 3 jaar te gebruiken om alle achterstalligheden goed op de rit te krijgen, en dat van daaruit een gezonde basis kan ontstaan voor een vereniging.

De vraag naar de onkosten voor Gemeente voor al het sloopwerk werd beantwoord dat juist door dit nieuwe reglement er minimaal gesloopt zou hoeven worden en dat deze eventuele onkosten voor de tuinder zelf zijn.
De laatste vraag van LDIJ dat er maar 50% opkomst zou zijn en of dat dan wel representatief was, werd beantwoord dat dit getal niet bekend was, per avond misschien 50% opkomst was, maar dat verdeeld over de 3 bijeenkomsten de opkomst duidelijk hoger is geweest en eerder richting de 90% van de tuinders op een van deze bijeenkomsten is geweest.

Na de toelichtingen waren er geen vragen of bezwaren, en is de beleidsnotitie als A stuk doorgegaan naar de Raad.

Na afloop is de Contactgroep bedankt voor de bijdrage, en door meerdere partijen is de waardering voor de betrokkenheid hierin uitgesproken. Hoewel de Contactgroep niet alle tuinders individueel kan vertegenwoordigen, hopen we een zo reëel mogelijk beeld van de beleving van de meeste tuinders te behartigen.

 

Reacties zijn gesloten.